از د وا ج مو قت، را ه حل یا پا ک کر د ن صو ر ت مسئله

     
Sample Image
" از د وا ج مو قت با جسار ت تر و یج شو د"! وز یر کشور در روز د هم خرداد ما ه  سا ل جا ر ی با گفتن این سخن در هما یش (هم ا ند یشی حجا ب،مسئو لیت ها و ا ختیا را ت دو لت ا سلا می) درآ تش تنوری د مید که یک د هه قبل نیز در ایر ا ن ز با نه کشید ه بو د،

ها شمی ر فسنجا نی  ر ئیس جمهو ر و قت در سال 1371تا کید کر د که ر ا بطه ی  جنسی خا ر ج از د و ا ج  قا بل قبو ل نیست و در صو ر ت و قو ع ، مجا ز ا ت از 100 ضر به شلا ق  تا سنگسا ر را به د نبا ل دار د. او ا ضا فه کر د که صیغه  بر ای ر فع مشکلا ت جنسی و حل و فصل  مسا ئل مر بو ط به فسا د  در یک جا معه ی ا سلا می ا ست  و می تو ا ند  نیا ز ها ی  جنسی ز ن و مر د را  حل کند ، که با وا کنش ها ی متفا و تی  در جا معه  ر و بر و شد و عد ه ا ی آ ن را بی بند و با ر ی قا نو نی  خو ا ند ند و مو ا فقا ن آ ن را بهتر از را بطه ی جنسی در غر ب  دا نستنند، و ا مر وز و زیر کشو ر بر ای حل مشکل از د و ا ج جو ا نا ن، تر و یج ازد وا ج مو قت را پیشنها د می کن دو ا ضا فه می کند که از د وا ج مو قت تنها بر ای  کا مجو یی مر دا ن دارا ی همسر نیست که بروند و برای بار چندم ازدواج کنند. وی همچنین می ا فزا ید: ا گر ما  نخو ا هیم بر ای پا سخگو یی  به نیا ز جنسی  جوا نا ن را ه حل عملی ارا ئه  د هیم  با ید منتظر تخلفا ت  و تبعات  فرا گیر این مشکل با شیم  و در همین را بطه خواستا ر تغییر فرهنگ ازد واج  و ازدواج مو قت شد. (شر ق، شماره  872، 12  /3 / 86 ).
با زگشا یی پرونده ازد واج مو قت در جا معه با واکنش های زیادی از سوی حقوق دانا ن و فعالا ن حقوق زنا ن و بعضا خا نو اد ه ها ی ایر انی روبرو شد.  ا ینکه این طرح و برنامه های نظیر طرح ا منیت ا جتماعی  چقدر کارشنا سی شد ه اند و تا چه میزان با نیازها ی  وا قعی جا معه  همخو ا نی دار ند  و می تو ا نند مشکلی از مشکلات را حل کنند  نیاز به شنید ن  نظرکا ر شنا سا ن  مختلف در  حوزه های  متفاوت  اجتماعی دارد. در این بحث ا بتدا نگا هی به شرایط اجتما عی ا نداخته و سپس نظرات کار شناسا ن را در این را ستا (تر و یج از د وا ج مو قت ) مو ر د بحث و بر ر سی قرار داده  و سپس به یک جمعبند ی و راهکا رها یی در این مو رد  می پردازیم. در بر رسی شرا یط و و ضعیت مسا ئل اجتماعی ا یران  در سا ل ها ی 1360 تا کنو ن بر ا سا س آ ما ر و ار قا م آ سیب های ا جتماعی در ایران رشد صعودی دا شته و تعدا د زندانیا ن 7 بر ابر شد ه (عبد ی ، 1383). بر ا سا س  اعلا م  سا ز ما ن  ثبت  احو ا ل  کشو ر، آ مار طلا ق  در سا ل 82  با 6/7 در صد  ر شد  به 72 هز ار  و 429  فقر ه ر سید ه واین در حا لی  است که  امر طلا ق  در تهر ا ن نیز با ر شد1/ 5 در صد ی  در سا ل گذ شته به 30 هز ار و 244 فقر ه  ثبت طلا ق ا فز ا یش  یا فته ا ست و......، ا فز ا یش فقر،  فحشا،  فر ار دختران از خا نه  و ...، همه و همه نشا ن از یک و ضعیت نا بسا ما ن در جا معه ما می با شد. اگر بخو ا هیم نگاهی جا معه شنا ختی نسبت به ا ین شر ایط اسف با ر در جا معه دا شته با شیم ، با ید گفت این طر ح از منظر اجتما عی ا بعا د مختلفی دار د :  او ل اینکه  با طر ح از د وا ج مو قت  چه مشکلی را  می خو ا هند حل کنند؟  به نظر می ر سد  مسا له مشکل جنسی  قشر جوا ن ا ست  که روز بروز  میا نگین  سن از د وا ج  در آ ن با لا می رو د. به" گز ار ش گر و ه  ا جتماعی  ایسنا  بر اسا س آخر ین آ ما ر مو جو د ،سن  از د و ا ج  مر دا ن در حا ل حا ضر7 /26  و ز نا ن 4/22 سال ا ست  و افز ایش  سن از د وا ج  بر ای مر دا ن  دار ا ی  رشد سا لا نه  معا د ل 6/. در صد  و بر ای ز نا ن 5/.  در صد  معا دل  6 ما ه بو د  ا ست .(ما ها ن ،شما ر ه  1283، سا ل سی ا م ،16/ 3 / 86). تا خیر  در سن از د وا ج  البته نه فقط  متا ثر  از این عا مل  است بلکه  در کل مشکلا تی  از جمله ،اشتغا ل ، مسکن و فقدا ن  در آ مد مکفی  نیز از سو یی  د یگر افز ا یش  سن از د وا ج را  در پی دا شته  ا ست و در کنا ر اینها  با ید ا فز ایش  تما یل  جو ا نا ن  به کسب  تحصیلا ت  عا لی  به عنو ا ن  یک او لو یت  را در نظر دا شت .تا خیر در سن از د وا ج  به دلیل  ا نبا شت  مو ا نع  مو جو د   بو د  که سبب شد  سند" سا ما ند هی از د و ا ج  جو ا نا ن  در بر نا مه ی  چها ر م  تو سعه " از سو ی  سا ز ما ن  ملی  جو ا نا ن  ار ا ئه و در 30 آ با ن  سال 83 در شو را ی  عا لی جو ا نا ن  تصو یب  شو د. این سند ،متضمن  کلیا ت  سه بر نا مه " قبل از د وا ج"،"حین از د وا ج"و"بعد از د و ا ج " است  که بعد از آ ن آ یین  نا مه ی ا جر ایی  آ ن  در هیا ت وز یرا ن  تصو یب  و به د ستگا هها ی  ذیر بط  ا بلا غ شد . از آ ن ز ما ن  تا کنو ن  این سند  در کش و قو س  مر ا حل ابلا غ  و.. قر ار گر فته  ودر حال  حا ضر  تقر یبا مسکو ت  با قی ما ند ه ا ست .(هما ن  منبع).

ظا هر ا  دا منه  مشکلا ت  از د وا ج جو انا ن  تا آ نجا ادا مه  یا فته است  که سر ا نجا م  روز د هم خر داد ، مجمو ع این نگر ا نیها ، این با ر  از سخنا ن  وز یر کشو ر  به عنو ا ن  یک مقا م ر سمی ترا و ش کر د  که با ید از د و ا ج  مو قت  به عنو ان  یک را هکا ر  بر ای حل  مشکلا ت  ا جتما ع  جو ا نا ن   تر و یج شو د ، ا ما  ایشا ن  شر ا یط و ضو ا بط آ نرا ذ کر نکر د ند . و همین خو د معما یی شد ه ا ست  بر ای خا نو ا د ه ها که چگو نه  و تحت چه شر ا یطی د ختر  خو د را به عقد  جو ا نی در بیا و ر ند بدو ن اینکه تضمینی برا ی آ یند ه این ز ند گی با شد ؟ ضمن ا ینکه تا سیس خا نه ها ی عفا ف هم عملا با ا ستقبا ل  جا معه ر و بر و نشد و در ز ما نی که آ قا ی ر فسنجا نی   طر ح(از د وا ج مو قت ) را بر ای حل  مشکل جنسی جو ا نان  پیشنها د کر دند  در آ ن ز ما ن هم  با وا کنش  مو ا فقا ن و مخا لفان مو ا جه گر د ید و ا مر وز بعد از د ه سال   مجد دا پر و ند ه از دوا ج مو قت با ز گشا یی شده و حا ل با ید منتظر بو د که مسئو لا ن چه را هکا ر ها و چه ضو ا بطی برای اجر ا ی این طر ح می اندیشند ، ضمن ا ینکه با ید تو جه دا شت: بد و ن تر د ید عد ه ا ی از ا نجا م این طر ح خر سند (شا ید مر دا ن متا هل ) و عد ه ای از اجر ای آ ن نا را ضی و صد مه خو ا هند دیداما بر اثر شرا یطی تحمیل شد ه  مجبو ر به ا نجا م آ ن می با شند (د خترا ن و ز نا ن  ستمد ید ه ی  جا معه ی ما)، چر ا که ما در جا معه ای ز ند گی می کنیم که  معما ر ش ، سنت ها ی غلط به جا ما ند ه از نظا م پد ر سا لا ری ، خا نا ن و ا قتدار گر ایا ن  می با شند و بی  هیچ تر د یدی آ سیب پذیر تر ین قشر از  ا جر ای این طر ح  می با شند. همچنین ، سو ال دیگری که  مطر ح می شو د  این ا ست: که د ختر یا پسر کدا م  مشکل است؟و قطعا جو ا ب این ا ست  که د ختر و پسر ندارد مشکل جو ا نا ن  جا معه ا ست ،و در ست  در این نقطه ا ست که پا ی ا عتقا دا ت  سنتی و فر هنگی  به میا ن می آ ید ، این همه در  از د وا ج  دا ئم  مسا له  ز ن و د ختر  بو دن  به شد ت  مطر ح ا ست  و ا گر  در از د وا ج  مو قت را بطه ی  جنسی و جو د ندا شته  با شد ،کا ملا نقض غر ض ا ست ،و قتی ز و جی عقد شر عی می کنند دا شتن ار تبا ط  حق طبیعی ،آ نها ست و در این صو ر ت  با ید منتظر بو د که اگر این طر ح  تر و یج شو د 10 -8 سا ل د یگر  هز ارا ن  هز ار  ز نا ن  بی همسر  و بی سر پر ست  در جا معه  دا شته با شیم  که هیچ  سر پر ست  مشخصی ندار ند و هز ارا ن  بچه نگو ن  بخت  که یا دار ا ی شنا سنا مه نیستند و یا در فقر و فلا کت ر و ز گا ر را سپر ی می کنند  .و در حقیقت سو ال و مشکل این طر ح این ا ست که با این بعد قضیه چه با ید کرد ؟و آ یا وز یر کشو ر این پیا مد را هم بر ر سی کر د ه بو د ند یا خیر؟در هر صو ر ت با ید قبل از هر حر کتی ، شر ا یط ا جتما عی را بر ر سی کر د و با ید د ید که هد ف طر ح کنند گا ن از ا جر ا ی این طر ح چیست ؟از بین بر د ن  سنت ها ی غلط یا هما نطور که ا شا ر ه کر د م ا ضا فه کر د ن به تعداد ز نا نی که از سر تبعیض  طبقا تی  به این شیو ه تن می د هند و در حقیقت با ید به د نبا ل چر ا یی تر و یج این گفتا ر رفت،که چر ا؟و پیا مد و آ سیب ها ی این طر ح چیست؟چه کسا نی از اجر ا ی این طر ح سو د می بر ند و چه کسا نی  زیا ن ؟آ یا می شو د هر گفتا ری را بد و ن کا ر کا ر شنا سی شد ه به منصه ی ظهو ر ر سا ند ؟و عملی کر د ؟ برا ی پا سخ به سوا لا ت فو ق  به بر ر سی نظر ا ت کا ر شنا سا ن در این مو رد پر دا خته و سپس به جمعبند ی  مبا حث فو ق  می پر دا ز یم.

خا نم  ز هر ه ارز نی ، حقو قدا ن و فعا ل حقو ق ز نا ن  در این را ستا می گو ید :حق ز ن در از د وا ج مو قت  تضییع می شو د .او معتقد ا ست  که این مسا له  بر ای ز نا ن سه مشکل  عمد ه به همر ا ه دار د ، او ل اینکه در  از د وا ج مو قت  ز نا ن از مر دا ن  ار ث نمی بر ند ، مر د ملز م به  پر دا خت نفقه نیست  و علا و ه  بر اینها  هر و قت بخو ا هد  می تو ا ند "بذ ل  مد ت " کند. یعنی اگر  هنگا م  ا جر ا ی  صیغه  تو ا فق  کر د ه بو د ند  این  از د وا ج 5 سا ل  طو ل بکشد  و مر د نا گها ن  تصمیم  گر فت  مد ت از د و ا ج را  به 2 ما ه بر سا ند  ز ن هیچ کا ر ی  نمی تو ا ند ا نجا م  د هد .همچنین او می ا فز ا ید :چون این از د وا ج در ا سنا د عا د ی  ثبت می شو د  که انکا ر  یا معد و م کر د نش  هم  را حت ا ست.بیشتر مر دا ن  هم برای  ز نگ تفر یح  خو د شا ن  ار این  مسا له  ا ستفا د ه می کنند  و چو ن نمی خو ا هند  به شا ن و ا عتبا ر شان   خد شه ای وا رد  شو د آ ن را مخفی نگه می دار ند.
  آ قا ی نعمت  ا حمد ی  و کیلی ا ست که  ا عتقا د دارد  را هکا ر وز یر کشو ر  بر ای حل مشکل از د وا ج  جو ا نا ن  منا سب نیست .او می افز ا ید نتیجه  این تر و یج  جز بی بند و باری  بر ای مر دا ن متمکن  نیست . به گفته ی  او ،این کا ر  با عث  سستی ار کا ن  خا نو اده ها  می شو د . او به آ ما ر ها ی طلا ق  ا شا ر ه می کند  و می گو ید  که بر ا سا س  این آ ما ر ها ، ا عتیا د  نخستین  د لیل و خیا نت ، که نا شی  از از د و ا ح مو قت  مر دا ن  ا ست ، دو مین  دلیل طلا ق در  ایرا ن ا ست . ا حمد ی  تا کید می کند :اگر جو ا نی  مو قعیت  از د وا ج  دا شته با شد  که نمی ر و د  از د وا ج مو قت کند . این طر ح  نه تنها  تا ثیر ی در از د وا ج  جو ا نا  ن  ند ار د ،بلکه  به ابز ار ی  قا نو نی  بر ای سو د جو یی مر دا ن هو سرا ن  تبد یل می شو د  و بنیا ن  خا نو اد ه  ها را  متز لز ل می کند.
د کتر خد یجه  سفیر ی ، جا معه شنا س و  عضو هیا ت  علمی  دا نشگا ه الز هرا ، یکی د یگر از مخا لفا ن  طر ح وزیر کشو ر ا ست  و معتقد ا ست " تحقیقا ت  نشا ن می د هد  جو ان ها  هم این را  را ه حل نمی دا نند ، چند ی  پیش یکی از  اسا تید  دا نشگا ه  بو علی  سینا ی همد ان  تحقیقی  ا نجا م داد و در آ ن نظر جو انا ن  را در مو رد  از د وا ج  مو قت  به عنو ان  را هی  بر ای  حل  مشکل  از د وا ج  جو انا ن  پر سید ه  بو د و تحقیق  نشا ن می د هد  بیش از 70 در صد  از مر د م  با چنین د ید گا هی  مخا لفند " او معتقد ا ست : طر ح از د و ا ج مو قت  هیچ پا یه ی علمی و  تحقیقا تی ندارد "آ ن گو نه که سفیر ی  می گو ید ،را ه حل  از د وا ج  جو انا ن  نه در از د وا ج مو قت ، بلکه در  فر ا هم  کر د ن شر ا یط  ا قتصا دی  و فر هنگی  منا سب  است ، و قتی  مشکل  ا قتصا دی  بز ر گی  چو ن  مشکل مسکن  بر ای جو انا ن  و جو د  دارد ، نبا ید  انتظار دا شت  جوانا ن  بتو انند از د وا ج کنند .(غر یو ،شما ره 91،17/3/86 ).
 در جمعبند ی و را هکا ر ها ی  بحث فو ق با ید گفت :تجر به نشا ن داده ا ست که عر ف  جا معه پذ یر ش  از د وا ج مو قت را رد می کند و ارز ش ها و هنجا ر ها یی که خا نواد ه ها ی ا یرانی در ا ن ز ند گی می کنند و نسل به نسل آن را به فر زندان  خو د ا نتقا ل می د هند  ، نتو انسته است از دوا ج مو قت را در خو د د رو نی کند ، لذا به نظر می ر سد که طر ح این گو نه مبا حث ما نند ر گبا ری بها ر ی ا ست که بلا فا صله بعد از طر حش فر و می نشیند ، برا ی مثال تو جه شما خو ا نند ه گرا می را به گفتگو با یک شهر و ند ایرا نی جلب میکنم:
شیما  یک سا لی ا ست  که از د وا ج کر د ه ا ست و معتقد  است که  صیغه بر ای  د ختر ها ی  مجرد بد است "د ختری که  صیغه می شو د  بعد ها بر ای  از د وا ج مشکل پیدا می کند ،اما پسر ها می تو انند تا 10 تا  صیغه هم دا شته با شند  بد و ن اینکه مشکلی بر ا یشا ن  پیش بیا ید ."او  به د ختر ش هم ( اگر د ختر دار شو د) ا جا ز ه نمی د هد  از طر یق صیغه با کسی  ار تبا ط بر قر ار کند .این کفتگو در حقیقت نما ینده ی  خا نو ا ده ها ی ایر انی ا ست  و خا نو اده ایر انی برای د ختر ش کما ل  طلب است و حق هم همین ا ست ، به نظر شما خو ا نند ه ی گر ا می چگو نه می شو د د ختر ی را که با عشق و همه ی تو جها ت کا مل بز ر گ کر ده ا ی، بد و ن هیچ تضمینی بر ای آ یند ه ا ش  او را به د ست هر کسی بسپا ری ، به ا عتقا د من به عنوان یک ما در ، هر گز هیچ مادر ی حا ضر به ا یفا ی نقش در این با ز ی نمی شو د ، مگر ا ینکه بر او تحمیل شو د.
در هر صو ر ت طر ح تر و یح از د و ا ج مو قت بد و ن بحث کا ر شنا سی  وشنید ن نظرا ت صا حبنظر ا ن در جا معه مطر ح گر د ید ه ا ست و پیا مد ها ی آ ن را با ید در آ یند ه نظاره گر بو د .
این یک ا مر مسلم  می با شد که: از د وا ج و تشکیل خا نو اد ه  را با ید  جز ء  اصلی تر ن  حقو ق ا نسا ن ها  در همه جو ا مع  و در عین حا ل  ا سا سی تر ین  پا یه های  هر جا معه ای  به شما ر آ ورد.
ضمن ا ینکه بحر ا ن ها و لرز ش ها یی که در مبا حث مر بو ط به خا نوا د ه و از د و ا ج پیش آ مد ه ا ست  را با ید نا شی از پد ید ه ز ند گی در ر یسک و جها نی شد ن  هم دا نست .
با همه ی این او صا ف مشکلا ت از د وا ج جو انا ن ما نند یک چا قو می مانند که اگر در دست سیا ستگذارانی عا قل قر ار بگیرد کا رکرد صحیح ا ش را ا نجا م می د هد و در غیر این صو ر ت پیا مد ها ی خطر نا کی را بر ای جا معه به ار مغا ن خو ا هد آ ورد.
ودر پا یا ن با ید گفت:
بر ا ی  حل   مشکلا ت از د و ا ج جو انا ن ،تشکیل  گر و ه ها ی  فکر ی و یژ ه ای  که بتو انند  نما یند گا ن ا خلا قی ، مد نی ،ز نا ن  و خا نو ا ده ها  و غیر ه را  گر د هم آ ورد  ودر بار ه این مشکل به بحث و بر ر سی پر دا خت و را ه حل ها یی  را که با با ور ها و  و ا خلا ق خا نو ا ده ها ی ا یرانی و در عین حا ل  با تنو ع  محلی  و ا جتما عی بسیا ر  با لا ی  جا معه کنو نی  ما ، هما هنگی  د ا شته با شد  یا فت و به جا معه  عر ضه کر د.
و سخن پا یا نی این ا ست که: در حقیقت  برای از د و ا ج در هر  سنی  نیا ز به  پا یه ها ی  حد ا قلی  و جو د دارد که در حا ل حا ضر به  دلا یل مختلف  در جا معه بر ای جو ا نا ن  به سختی مهیا  می با شد.
جا معه  ایر ا نی و د ست اند ر کا را ن با ید  هر چه ز و د تر  را ه حل ها یی  بر ای این مشکلا ت  پیدا کند زیرا در غیر این صو رت  مشکل  تا خیر در از د وا ج  پیا مد ها یی را به با ر خو ا هد آ ورد که در این صو ر ت ،را ه حل ها ی آ ن بسیا ر سخت تر خوا هد بو د.در و ا قعیت امر با ید گفت پیشنها د  تر و یج از د و ا ج مو قت پا ک کر د ن صو ر ت مسئله می با شد و نه داد ن را ه حل بر ای حل مشکلا ت از د و ا ج جو انا ن و  د یگر مسا ئلی که بر ا ی تشکیل  یک ز ند گی آ بر و مند پیش رو ی جو انا ن می با شد.

نو یسند ه :عا لیه شکر بیگی

منا بع:
-روز نا مه شر ق ،شما ر ه 872،12/3/86
-هم میهن-شما ر ه 18،12/ 3/86
-ما ها ن ،شما ر ه 1283،16/3/86
غر یو ،شما ر ه 91،17/3/86

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386ساعت 20:41  توسط م.م  | 

 
بیانیه مشترک جامعه شناسان بدون مرز ایران-امریکا-اسپانیا-برزیل:
 
درپی مرگ بیش از صدها هزار عراقی غیرنظامی اعم از زن و مرد و کودکان (بیش از 650 هزارنفر) و بی ثباتی مستمر
Sample Image
ناشی از تهاجم نظامی امریکا و متحدانش به عراق، اینک با تهدید نظامی دیگری به رهبری امریکا به ایران روبرو هستیم.
 
ما براین باوریم که مخالفت و ستیز با حکومت دینی در ایران به معنای این نیست که مردم ایران خواهان حضور نظامی امریکا و دیگر قدرتمندان غربی درایران هستند. ایرانیان هنوز خاطرات تلخ حمایت امریکا و متحدانش از صدام حسین علیه ایران را در طول هشت سال جنگ نابرابر فراموش نکرده اند. صدام حسین، محصول امپریالیزم بود و اینک بار دیگرعراق، قربانی رهبران جدید آن بنام "بوشیزم" می گردد.

اینک، حضور نظامی ناوگان جنگی امریکا در خلیج فارس تهدید بسیار بزرگی برای منطقه و کل جهان بشمار می رود. کشور ایران دارای جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عراق است. هزینه های انسانی یک دخالت نظامی به ایران می تواند بسیار بزرگتر و فاجعه آمیزتر از آن چیزی باشد که امروز در عراق رخ می دهد. جنگ امروز جنگ امپریالیستی برای دسترسی به منابع انرژی در منطقه و بازارهای مصرفی جدید است و نه جنگی برای حقوق بشر و امنیت برای جهانیان.
هر حمله یا بمباران ایران توسط نیروهای بیگانه منجر به تقویت نظامی گرایی، تعصبات دینی و بنیادگرایی درایران و منطقه خواهد شد و بیش از پیش زمینه های رشد دمکراتیک و آموزه های حقوق بشری را در ایران از بین خواهد برد.
جامعه شناسان بدون مرز معتقدند جنگ با دموکراسی سازگار نیست! به زعم ماکس وبر جنگ یعنی بکار بردن ابزار خشونت و قدرت علیه جامعه مدنی. بنابراین عنوان" جنگ برای دموکراسی " یا به تعبیر نگری " جنگ برای صلح! "دارای مفهوم پارادوکسیکالی است. در دموکراسی صلح نهفته است. در واقع خشونت با سو ء استفاده از واژه دموکراسی، صلح و امنیت بدنبال مشروعیت زایی خود است. تاریخ دموکراسی نشان از آن دارد که فرآیندی بیرونی نیست، بلکه متکی بر متغیر ها و اصلاحات درون ارزشی و ساختاری دردرون جوامع و تغییر جهان بینی است که با صلح، امنیت و آرمان های انسان دوستانه در سازش است. با شلیک بر شقیقه انسانی نمی توان وعده صلح و دموکراسی داد. جهانی سازی بدنبال سلطه جهانی سرمایه است. به تعبیر سمیر امین، جهانی سازی به شیوه جدید، یک امپراطوری هرج و مرج است. در این هرج و مرج، نئو لیبرال ها، کارتل ها و شرکت های چند ملیتی به شکل طبقه مسلط جهانی ظاهر می شوند و نقش اساسی در سیاست جهانی بازی می کنند. امروز نظامی کردن جهان به بهانه نظم نوین جهانی در واژه دمکراسی فرمول بندی می شود. در حالیکه آنان بیش از هر چیز خود دموکراسی را نشانه گرفته اند.

فراخوان برای زنان
درایران بیش از 35 میلیون زن زندگی می کنند که تحت ستم قوانین و حقوق نابرابر انسانی و فقرهستند. آنان نیازمند تغییر قوانین و بهبود شرایط و دستیابی به حقوق راستین خود هستند.

فراخوان برای کودکان
درایران بیش از 35 میلیون کودک زیر 18 سال ( 50 درصد کل جمعیت) و بیش از 20 میلیون دانش آموز و دانشجو در مدارس و دانشگاهها زندگی می کنند. آنان خواهان سعادت، امنیت، آزادی و آینده ای مطابق استعدادها و توانایی های خود، مشارکت برای تغییر موقعیت کنونی شان و حذف فقر و نابرابری هستند.

فراخوان برای دانشگاهیان، جامعه شناسان و فعالان بدون مرز
درایران دانشگاهیان، پژوهشگران و انجمن های علمی بسیاری وجود دارند که خواهان تغییر شرایط نابرابر و تامین امنیت و تحقق آزادی برای فراهم آوردن زمینه رشد علوم و فناوری هستند. آنان خواستار مشارکت در علوم جهانی و فناوری انسانی و نه تسلیحات نظامی هسته ای هستند.

فراخوان برای مدافعان صلح، فعالان حقوق بشر، احزاب سیاسی و نهادهای بین المللی
درایران فعالان حقوق بشر، مدافعان صلح، انجمن های غیر دولتی اجتماعی و فرهنگی بسیاری وجود دارند که خواستار تغییر جامعه برای زندگی بهتر هستند: صلح، آرامش، برابری و توسعه انسانی. ما خواهان حمایت از کودکان، زنان، اقلیت های دینی و قومی مردم ایران برای برپایی یک دمکراسی مشارکتی هستیم.

ما همه با یکدیگر
خواهان محکومیت حضور نظامی ناوگان جنگی امریکا در خلیج فارس و هرگونه احتمال حمله نظامی به ایران هستیم. ما با هرگونه بنیاد گرایی (چه در داخل کشور و چه در خارج آن) که خواهان هدایت ایران و منطقه بسوی یک جنگ فاجعه آمیز و تاسف بار است، مخالفت کرده و آن را محکوم می کنیم. مابرای عدالت، صلح، دمکراسی، حقوق بشر با هم متحد می شویم و برای همبستگی انسان ها بدون توجه به خواسته دولتها و حاکمانی که بدنبال بهره کشی و ازهم گسیختگی ما هستند، دورهم گرد می آییم. ما معتقدیم چنین دنیایی امکانپذیر است.

علی طایفی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386ساعت 20:43  توسط م.م  | 

 

جهادگران و روسپیان

یک ملت مادامی که زنان خود را به فروش نرسانده باشد شکست خورده و مغلوب نیست. در سال 1940 مردم فرانسه زنان خود را به اشغال کنندگان آلمانی فروختند و آلمانی ها و ژاپنی ها پس از جنگ جهانی دوم زنان خود را به آمریکایی ها فروختند.

تعداد بسیاری از زنان شوروی سابق هنوز خودشان را در معرض فروش قرار می دهند.صدها نفر از زنان توریست اوکراینی پس از تسهیل مقررات اخذ زوادید به وسیله یوشکا فیشر وزیر امور خارجه در سال 1999 وارد آلمان شدند.بی دلیل نیست که اوکراین دارای بیشترین نرخ کاهش جمعیت در دنیاست.در مقیاس کوچکتر قاچاق زنان ایرانی نشان دهنده وضعیت ناگوار در ایران است. برای درک سیاست ایرانیان سرنوشت زنان ایرانی رفتار عجیب و غریب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را روشن می کند.بر اساس معاهده بین المللی برابری جنسیتی اسپینگلر، مردان و زنان هر مکان و زمانی شایسته و حق یکدیگرند. نتیجه این قاعده بین المللی این است که روسپی های کهنه کار ایرانی دوستان نزدیک مجاهدین مغرور ایرانی هستند!

برای ارائه گزارشی متوازن قبل از پرداختن به نمونه ایران تاریخ روسپیگری یهودیان را یاد آور می شویم.یهودیان به اندازه ای قدمت تاریخی دارند که بتوان گفت بیشتر از هر ملتی شکست خورده اند.پس از اینکه اسپانیا یهودیان را در سال 1492 از خاک خود بیرون کرد یهودیان زنان خود را به صورت گسترده در معرض فروش قرار دادند به طوری که منش روسپیان یهودی به طرز بارزی در ادبیات قرن 16 میلادی ظاهر شده است به ویژه در یکی از رمان های نزدیک تر به زمان حاضر لا لوزانا آندالوزا(1528)- داستانی در مورد روسپیان یهودی اسپانیایی در رم-و در اواخر قرن 19 برنامه های روسیه برای بیرون راندن یهودیان از روسیه. بدین ترتیب زنان یهودی به عنوان کالاهای خام برای قاچاق روسپی تبدیل شدند و نیز نیاز آرژانتین و اوروپای غربی را تامین می کردند. این حقایق نا خوشایند مستقیما به انحطاط و سقوط ملی ایران مربوط می شود و وسوسه هایی که رهبران ایران را به سمت نبرد استراتژیک سوق می دهد. طی یک نسل آینده نرخ زاد و ولد غوطه ور شده ی ایرانیان که در مقاله ی قبلی به آن اشاره شد بار سنگینی را به علت جمعیت عظیم سالخوردگان به کشور تحمیل خواهد کرد که این فشار از وضعیتی که اکنون اروپای غربی بدان دچار است بدتر خواهد بود به طوری که این کشور بی نیرو شده از صادرات نفت دست خواهد کشید و می توان گفت که تا سال 2030 جامعه ایران سقوط خواهد کرد.

 برای از بین بردن نیروهای نظامی دشمن نیاز به شکست دادن آنها وجود ندارد.روسیه بدون هیچ گونه گلوله یا اقدام نظامی شکست خورد وقتی میخاییل گورباچف و ژنرال های او به این نتیجه رسیدند که یارای رقابت با رنالد ریگان را ندارند.  دنیای اسلام نیز بوسیله ی یک اقتصاد جهانی که در آن آمریکا در صدر قرار دارد و چین نیز ورود کشورهای دیگر را در قعر بسته است. از مردم شهرنشین آسیای غربی ایرانیان نا امید کننده بودن اوضاع را زودتر از همسایگان عرب خود دریافته اند.به همین خاطر است که آنها از بچه دار شدن دست کشیده اند.جمعیت امروز ایران در سن خدمت در ارتش (سربازی)متمرکز شده است اما تا نیم قرن آینده سربازان امروز بازنشسته خواهند شد و جانشینی برای آنها وجود نخواهد داشت. به همین دلیل احمقانه است که به ایران به عنوان یک شریک طرف مذاکره در آینده نگاه کرد و بی معناست که به حکومت روحانی ایران تضمین های امنیتی داد به دلیل اینکه تهدید امنیتی آن از داخل(جامعه) نشات می گیرد. هرگاه ملتی تصمیم بگیرد که خود را نابود کند هیچ چیزی نمی تواند از انجام آن جلوگیری کند.اختصاصا در این مورد بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی که از طرف جمعیت شناسان سازمان ملل متحد صادر شده است هیچ شکی وجود ندارد.اما مطالعه آمار یک چیز و در نظر گرفتن میلیون ها تصمیم شخصی که در مجموع به خودکشی ملی ختم می شود چیز دیگری است.

  آن چیست که زنان را وادار می سازد تا بدن های خود را به عنوان ابزاری برای تجارت به کار گیرند به جای آنکه آن را برای مادرشدن به کار گیرند؟چه آنکه تنها فقر نیست زیرا زنان فقیر در هر جایی کودکان را به دنیا می آورند و تربیت می کنند. در ایران قلع و قمع و نا امیدی فرهنگی میلیون ها زن را از بچه دار شدن نا امید می کند.روسپیگری شکلی از خودکشی روانی است. بطور برجسته تظاهر به آرزوی مرگ ملی (و) درک تلخی از این است که جهان دیگر نیاز به اوکراینی ها و مولداویایی ها ندارد می باشد. بدبختی روستایی و فلاکت شهری که زنان ایرانی را به سمت فاحشه خانه های دوبی و بروکسل می کشاند شدیدا با وضعیت کشور همسایه یعنی آذربایجان که بر اساس کتاب اطلاعات جهانی سیا اقتصادش تا سال 2010 با آمدن میدان های نفتی جدید از نظر اندازه 2 برابر می شود مغایرت دارد. با توجه به اینکه نیمی از ایرانیان فارسی زبان هستند و نیمی آذری صحبت می کنند ثروت نفتی آذربایجان یک جاذبه بسیار قوی است که باید بزرگترین اقلیت ملی در ایران (کردها)یا توجهات نظامی ایران را جلب کند.اگر یک ایالت کردنشین بر خروج از خرابه های عراق که یک عدالت زیاد به تاخیر افتاده برای مردم ارتجاعی و قدیمی است پافشاری کند کردهای ایران برای براندازی حاکمان ایران تحریک خواهند شد. ازدیاد روسپی های ایرانی در اروپای غربی و نیز دنیای عرب به توضیح رویه جعیت کشور کمک می کند. در جامع ترین نظرسنجی های کمیسیون اروپا در مورد قاچاق انسان به این موضوع پی برده اند که زنان ایرانی 10 تا 15 درصد روسپی های شاغل در بلژیک هلند و ایتالیا را تشکیل داده اند. فاطمه از ایران به اندازه ی ناتاشا از بلاروس شناخته شده است. روسپی های ایرانی به مدت طولانی مایه رسوایی در کشورهای عرب خلیج فارس بوده اند که به صورت متناوب آنها را جمع آوری و اخراج کرده اند!

بدست آوردن اطلاعات موثق درباره ی روسپیگری در ایران مشکل است.اما مشهودات حکایت از این دارد که آمار روسپیگری پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال قبل افزایش پیدا کرده است. طبق اظهار نظر یک جامعه شناس ضدرژیم حداقل 300000 زن تنها در تهران فعالیت می کنند. وبسایت ای دی ان کرونس در 25 آوریل گزارش داد که روسپیگری در ایران در حال افزایش است. امان الله قرایی مقدم به بخش بین الملل ای دی ان کرونس گفت: اقتصاد وخیم ایران و نرخ بالای بیکاری در جوانان از مهمترین عوامل این پدیده ی نگران کننده اند. در ایران 28% جوانان بین 15 تا 29 سال بیکار هستند و سن روسپیگری به سرعت در حال کاهش است این سن در سال های اخیر به 12 سال رسیده است. در مجموع تعداد روسپی ها در حال افزایش است و تنها حدود 300000 نفر از آنها در تهران متمرکز شده اند. با این حال قرایی مقدم اظهار داشت این تعداد در مقایسه با 4 میلیون بیکار و 5 میلیون معتاد به مواد مخدر رقم زیادی نیست. حکومت روحانی بین سرکوب کردن روسپیگری و مجاز کردن آن تحت عنوان ازدواج موقت تردید دارد. در نتیجه بعضی از روحانیون به دلالان محبتی تبدیل می شوند که با گرفتن مقداری پول جواز این عمل را با عنوان ازدواج موقت صادر می کنند. صحت و سقم این ارقام را نمی توان به راحتی دریافت اما تسری روسپی های ایرانی به اروپای غربی و کشورهای عربی مبین این موضوع است که تعداد روسپی ها بیش از این اعداد و ارقام است. صحت این ادعا در حقیقت نرخ کند شونده ی موالید است که نمودارهای آماری نشان می دهند. علاوه بر آلبانیایی ها، چچنی ها و بوسنی ها، روسپی های ایرانی شاهدان عینی اضمحلال جامعه سنتی مسلمان است که ادعای حفظ و حمایت از حقوق زنان در برابر تنزل و پستی آنها را دارد.

اسلام گرایی به بحران اعتقادات واکنش نشان می دهد. همانطور که هشتم نوامبر 2005 نوشته شد بحران مدرنیته قبل از هر چیز بحران اعتقادات است و تقلیل اعتقادات مذهبی علت اصلی نرخ موالید بسیار کم در دنیای مدرن است. جامعه سنتی در همه جا شکننده است نه تنها در جهان اسلام بلکه واضح تر بگوییم که جامعه سنتی با ارزش ها و انتظاراتی که در گذشته نسل به نسل به امروز رسیده است محدود شده و افراد باید تسلیم آن شوند. یکبار که زنجیر سنت شکسته شد و هر فرد آزادانه تصمیم گرفت که چه نوع خانواده ای را بوجود آورد اعتقادات مذهبی انگیزه اصلی و قطعی برای به دنیا آوردن فرزند می شود. سقوط جامعه سنتی زمینه را برای سقوط نرخ موالید در میان فرهنگ ها بوجود آورد. فرهنگی که در فراوری و تولید دوباره خود ناتوان است به وضوح فرهنگ شکست خورده ای است به خاطر اینکه این فرهنگ ها قبل از اینکه بسیاری از نسل ها سپری شده باشند از بین خواهند رفت. به همین خاطر است که اسلام گرایان مسلمانی که به دنبال حکومت دینی جدیدی هستند اضطراب و اظطرار شدیدی از خود نشان می دهند. اینها مسلمانانی محافظه کار نیستند بخاطر اینکه جامعه مسلمانی که رو به انحطاط و فساد است را نمی پذیرند. اسلام گرایان تندرو بزرگترین دلالان محبت اند. همان شبکه ای که زنان را از مرزها خارج می کند برای مجاهدین نیز راه غیر قانونی فراهم می کند و قاچاق انسان معمولا تروریست های اسلام گرا را نیز حمایت می کند. از جاکارتا تا کوالالامپور تا سارایوو تا تیرانا جنایتکارانی که به تجارت زنان مشغول اند با شبکه های مجاهدین وجوه مشترکی دارند.

ترجمه:محمد منوچهری  

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم خرداد 1386ساعت 10:18  توسط م.م  |